29 січня 2019

Використання ІКТ в проектній діяльності.Використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури та російської мови

Однією з основних потреб сучасного суспільства є вміння знаходити потрібну інформацію та застосовувати її. До того ж, на думку науковців,  комп’ютерні  технології певним чином включають елементи інших освітніх технологій, зокрема технології розвивального навчання, особистісно орієнтованого навчання, інтерактивного навчання, проектної технології тощо. Доведено, що найбільш ефективно діє на людину та інформація, яка впливає на кілька органів чуття. Саме такими є інформаційно-комунікаційні технології.                                                                                                                      
        Використання комп’ютера на уроці сприяє наступному:
-       підвищується якісний рівень використання наочності на уроці;
-       зростає продуктивність уроку;
-       реалізуються міжпредметні зв’язки;
-       стає можливою організація проектної діяльності учнів;
-       покращуються взаємини “учень-учитель”, особливо з учнями, “далекими” від мови та літератури, які, зазвичай, захоплюються інформатикою;
-       учні  починають сприймати комп’ютер  як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.
         ІКТ на уроках російської мови та зарубіжної літератури  літератури  створюють умови для  розвитку вмінь та навичок,  необхідних для життя, тобто  формують  ключові  компетентності учнів, а саме:
·         інформаційна компетентність – учні шукають, знаходять, обробляють, аналізують, систематизують інформацію;
·         полікультурна компетентність  - учні не тільки оволодівають досягненнями культури свого народу, але й мають можливість ознайомитися з культурою інших народів;
·         комунікативна компетентність – школярі беруть активну участь в обговоренні проблеми (чують не тільки себе, а й інших, критично аналізують почуте й коректно відповідають;
·         соціальна компетентність  - діти переборюють невпевненість, а за потреби беруть на себе відповідальність за виконання дорученої справи, вчаться співпрацювати;
       Використання  ІКТ в навчально-виховному процесі доводить, що комп’ютер, – не тільки потужне джерело інформації, а й дієвий засіб активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого, інтелектуального потенціалу школярів, вільний простір для спілкування, широке поле для розвитку вмінь науково-дослідницької діяльності, а отже – результативний засіб формування компетентної особистості, компетентного громадянина сучасного інформаційного суспільства.
               Інформаційні технології, що розглядаються як один з компонентів цілісної системи навчання, не тільки полегшують доступ до інформації,а й відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.
           Комп'ютер дозволяє створити умови для підвищення процесу навчання: вдосконалення змісту, методів і організаційних форм. 
Широкі можливості комп'ютера, якісний підбір програмного забезпечення з предмету дозволяє використовувати персональний комп'ютер на уроках, активізуючи навчальний процес, допомагаючи учням реалізувати в тій чи іншій мірі свій прихований інтелект і творчий потенціал. Систематичне використання комп'ютерних відеосюжетів та демонстраційних презентацій розвиває уяву, абстрактне мислення, підвищує інтерес до досліджуваного навчального матеріалу і предмету в цілому. Можливості комп'ютера на уроках
російської  мови  та зарубіжної літератури я використовую на всіх етапах навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі знань, умінь, навичок.. При цьому для школяра комп'ютер виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, ігрового середовища. Великий інтерес викликають у учнів презентації в редакторі Power Point, які складаю сама , або запозичую у колег в мережі Інтернет. Залучення ілюстрованого матеріалу, використання аудіо- та відео- супроводів роблять уроки яскравішими. Найчастіше  використовую показ презентацій, програвання музичних композицій, перегляд відеофрагментів і відеофільмів, які дозволяють побачити героя в певній ситуації. Пропоную перегляд відеосеансу з наступним обговоренням, що дозволяє порівняти авторський текст з режисерською інтерпретацією. 
            Використання ІКТ на уроці літератури пов'язано з музикою, яка дозволяє створити потрібний емоційний фон . 
На уроках узагальнення і повторення пропоную кросворди, тести за творчістю  письменників, тренажери. 
            Одним з оптимальних і доступних для мене засобів використання ІКТ на уроках літератури є створення презентації. Вона служить наочним матеріалом, пробуджуює інтерес до літературних творів, дозволяє образно уявити життя і особистість письменника. При цьому презентація служить як основною формою проведення уроку (несе значну частину інформаційного навантаження), так і додатковою (грає роль наочного посібника або опорного конспекту). 
Переваги методу

Розвиток творчих здібностей учнів з використанням ІКТ має ряд переваг перед вже існуючими технологіями.Переваги використання ІКТ у розвитку творчих здібностей учнів:
Ø розвивають креативні, дослідницькі здібності учнів;

Ø підвищують мотивацію навчання;
Ø активізують пізнавальну діяльність учнів;
Ø підвищують інтерес до предмета;
Ø дозволяють індивідуалізувати процес навчання;
Ø активізують самостійну діяльність учнів;
Ø допомагають і вчителю підвищити рівень своєї комп'ютерної грамотності. Використання ІКТ дозволяє реалізувати різні прийоми, урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш привабливим, брати до уваги потреби та інтереси суб'єкта навчання, рівень його підготовки, оперативно і цілеспрямовано контролювати роботу учнів,
ефективно керувати нею.
Учень, володіючи здібностями творчо вирішувати проблеми, використовуючи комп'ютерні можливості, вчиться бути конкурентноспроможним членом сучасного суспільства: творчим, інтелектуально-освіченим, відповідальним, комунікабельним, здатним вирішувати проблеми автономно, самостійно і ефективно застосовувати знання в життєвій практиці, побуті, навчальної діяльності. Інтернет дозволяєорганізувати реальну, мобільну інформаційну середу, в якій можна не тільки черпати інформацію, а й вирішувати безліч інших комунікативних завдань.